Vägen till Herren

Meningen med livet existerar i varje andetag och i var eviga sekund. Den som i sanning söker ska alltid finna vägen till det äkta som allt levande i grunden handlar om. Den som söker ursprunget och meningen genom  förmedlare av det sanna ordet ska i sanning möta en verklig vägledning. Men ingen levande är ens i den klaraste stund av klaraste ljus och förståelse ens i närheten av det oändliga ljusets eviga vishet. Det som kanske låter rätt för en människa kan för en annan kanske mest låta som världsfrånvända konstigheter. Det är alltid den mest vardagliga värdsliga känslan som kommer emellan och förvillar det som man kanske trodde sig att ha förstått. Det pågår dag som natt en ständig kamp mellan gott och ont även om det kanske inte syns när man inte tänker.  Men den inre känslan om vad som måste göras finns ändå nästan alltid där och gör sig ofta påmind då och då. Den som vill leva i ljuset måste alltid söka sanning och vända sig bort från mörkret. Det finns bara en väg fram. Men hur ska man kunna hitta hem i en värld fylld av elände, lögn och förtvivlan. Redan från början nedärvt inom oss alla finns samvetet som säger till oss vad som i stort är rätt och fel. Om vi bara tar oss lite tid att tänka efter så klarnar mycket. Man kan sätta sig ner och ta del av talare eller skrifter om filosofi och ideologi. Man kan söka sig till olika slags religioner. Man kan plocka några kloka ord här och där för att liksom bygga sig sin egen lilla värld där man inte behöver lyssna till någon annan än sig själv. Men när detta inte räcker får man till sist gå till ursprunget för vägledning. Det är hos skaparen JHVH eller Jahve och i Den Heliga Skriften vi lär känna Guds ord och hans verkliga och sanna plan med och bortom allt i världen och människan som sådan vi i dag känner.

Man kan välja att helt förneka Gud och känslan man kanske har inom sig själv. Det är lätt att säga att det som inte syns inte finns. På frågan om det finns en tro, svarar många ofta något i stil med - andlig men inte religiös. Många säger sig kanske tro på en högre makt eller liknande vid existentiella frågor. Det sanna är nog att de flesta har en tro som är helt personlig, vilket kanske inte är konstigt med tanke på kyrkans ofta mörka historia. Den Heliga Skriften eller Bibeln, har efter varje översättning, revidering och modern anpassning  mer och mer bortsett från det rent historiska börjat likna ett vin som blandats ut till något ordmässigt urvattnat som många vänner av äldre översättningar kanske inte känner sig direkt hemma med. Det är klart att vissa företeelser från äldre tider kan vara svåra att förstå eller överföra till nutid. Det mesta man läser har ändå en förmåga att alltid kännas märkligt aktuellt. Det är det som är så intressant med skaparens ord och heliga skrift. Mycket här i livet handlar ofta om frihetslängtan. Frihet i den mänskliga fysiska världen är kanske inte det samma som frihet i en värld av närhet med det eviga ljusets ursprung. På något sätt tycks alla vilja ha trygghet samtidigt som alla vill vara helt fria från allt vad regler heter. Denna ekvation går nog inte ihop riktigt om man tänker efter helt logiskt. Man kan inte åka framåt och bakåt samtidigt om man så säger. När man vill göra för mycket på en gång så blir sällan mycket gjort, vilket de flesta nog känner till. Man måste kort sagt tänka sig för när man väljer livets väg. Det finns många vägar som kanske lockar - men drömmar, känsla, tankar och logik är nog rätt så olika saker. 

Meningen med livet var en gång så ren och helt självklar. Det fanns i början inte ens en tanke om att något kunde vara svårt och kanske helt omöjligt. Tar man en titt på ett nyfött barn förstår man mycket. Känslan var från början så självklar att frågan om mening i sig inte ens fanns. Ett litet barn tar det för givet att allt är värme  och kärlek, omtanke och trygghet utan gräns, inte ens ordet gräns existerar i det lilla enkla livets värld. Kort sagt, allt och alla är normalt vänliga, det finns inget hot av något slag, alla vill en väl. Några år senare, kanske redan i tidig skolålder har mycket ofta förändrats. Det enkla och självklara är kanske bara en dröm från en svunnen tid. Tanken om att ge upp, lägga sig ner och kanske för egen hand välja att möta ett livets förtida slut är kanske något som inte känns helt otänkbart. För ibland kan framtiden te sig mer än hopplöst mörk och meningen med livet syns inte existera alls. Det är i sådana stunder man lätt inser att mörkrets makt är något oerhört fasansfullt.  Men många minns ändå i sådana stunder de bevingade orden, så länge det finns liv finns det hopp. När svåra tider fått tanken att helt förmörka sinnet är det inte många ord som betyder så värst mycket. För ibland kan även de klokaste ord i fel stund kännas mest som ett hårt regn av hånfulla och ogenomtänkta påståenden. 

Det man talar om här är det som i skriften kallas för prövningar. Något som är ett sätt att skilja agnarna från vetet som det så poetiskt brukar framställas i olika predikningar. Om vikten att stå emot frestelser av olika slag. Om man då vänder sig till någon sorts skriftlärd i sin nöd för att hitta tillbaka till det en gång så självklara att helt enkelt få känna en mening i tillvaron. Då riskerar man ofta att få leta länge innan man finner en god förkunnare av Guds visdoms eviga ord. Många av kyrkans ledare ger ofta vägledning som nästan kanske mest upplevs som ett slags dåligt skämt. Det handlar oftast om inövade fraser, ritualer och ord som mest känns som en del av ett slags märkligt skådespel. Är det någon som skulle kunna tro att Jesus Kristus, Guds son skulle blivit den han är idag om han hade talat till folket på ett sådant tillgjort och uppstyltat sätt. När man mår dåligt rent själsligt är det ofta ett övermått av krav och långvarig stress som tryckt ner en tills man kanske som det ibland heter, har gått in i den berömda väggen. Det är lätt att tro att man har blivit helt galen och att det enda som finns är att söka ett enkelt och smärtfritt slut. Många av de så kallade själavårdarna kommer då med olika hurtfriska råd som att meningen med livet kanske är att finnas till för andra, då  ofta i betydelsen som en ideellt hängiven arbetskraft och som volontär i någon hjälporganisation eller inom någon lokal kyrka. Tanken är kanske helt enkelt att man ska arbeta så hängivet och självuppoffrande att man förhoppningsvis glömmer bort sig själv.

Det finns hur som helst många kloka ord i bibeln. Det Gamla testamentet och det Nya testamentet är som ett livets handbok Det gäller bara att hitta de rätta vägledande orden i just den stund man behöver dem som bäst. Man ska därför inte tveka att ta del av skriften så att man verkligen blir bekant med skaparens sanning och vilja. Det är inte alla som kan ta till sig ord i bokform utan många har kanske lättare att förstå det talade ordet när det förmedlas av olika kyrkor, präster eller pastorer. Men det är alltid bra att lära sig det viktigaste. Mycket är faktiskt vunnet bara man känner till De Tio Guds Bud. Det skadar inte heller att känna till det mest grundläggande om skaparens egen son Jesus Kristus som gav sitt liv för oss alla på korset. Han har sagt: Jag är vägen sanningen och livet och ingen kommer till fadern utom genom mig. Det står så mycket intressant i Den Heliga skriften. Man kan läsa så mycket om olika situationer i vardagen. Skriften lär oss i Matteusevangeliet kapitel 6: 9-13  bland annat den välkända, Herrens bön. Här följer en klassisk version av - Fader vår - från 1917 års Kyrkobibel:  Fader Vår, som är i himmelen Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Många makthavare vill idag anpassa skriften till dagens sätt att se på samhället då mycket från förr kan kännas konstigt och otidsenligt. Det är inte så konstigt att orden i skriften ibland känns främmande då de kommer från en tid då mycket i fråga om värderingar var helt annorlunda. Frågan man då kanske ställer är då om det är fel på Guds ord, eller om det i grunden är fel  på den moderna människans sätt att tänka. De flesta idag vet att orden i skriften nedtecknats av författare som trots inspiration av Herren inte ofta har kunnat veta så värst mycket om hur inte minst människans könsroller skulle kunna komma att förändras. Kvinnan stod exempelvis i äldre tider lägre i förhållande till mannen rent juridiskt. Det är kanske lite som att kvinnor idag från Afrika och Mellanöstern ibland på grund av religiösa regler eller kanske stark tradition inte är helt ekonomiskt jämställda med mannen. Skaparen har ändå gett alla människor en själ och fri vilja att gå egna vägar på gott och ont genom livets dagar. Människan sägs vara den enda varelsen som tänker på meningen med tillvaron. Finns det kanske något mer...

Någonstans i Andra Korinthierbrevet kapitel 5 kan man läsa om omvändelsen och att själsligen födas på nytt. Nog är Den Heliga Skriften en källa till visdom för den som med öppet sinne tar sig tid att lära känna skaparen. För Guds ord är mer än bara en samling kloka ord. Här får vi praktiskt veta att människor är lika i värdighet. Något som många kanske inte tänker på är vad Guds son Jesus har sagt, Det ni har gjort mot en av de mina minsta har ni också gjort mot mig. Det visar kanske att krig och våld för kortsiktig personlig vinning är helt fel. Många förundras över att självklarheter som manligt och kvinnligt nu diskuteras som en form av vetenskap. Genusforskare med stor fantasi gör allt för att få folk att tro på tankebanor utan synbar vetenskaplig grund. Normupplösande ideologier som denna handlar om att bryta ner all tro, traditioner och att skapa rotlöshet. Saknar man all kraft att motarbeta lögnen och börjar att förneka sanningen är man snart helt förlorad. 

Man kan utan tvekan genom skriften se att Herren har en klar åsikt om det här med manligt och kvinnligt.    Något som bör påpekas är att Gud och Jesus är andliga varelser bortom det fysiska och det rent kroppsliga. Människor har i alla tider ibland undrat varför Gud personifieras som; Han, Fader och Herre. - Var är kvinnan... Historiskt tycks det hela handla om att följa en tradition där ledare oftast har varit män. Något som inte många kanske förstår är att det för mänskligheten inte finns något som är viktigare än att vara kvinna. Det hela handlar om så mycket mer än att föda barn. Kvinnan har en osynlig makt i familjen som är långt större än många tror eller någonsin kan föreställa sig. Det är ett faktum att många starka kvinnor styr hemmet och även ofta styr vår värld politiskt genom sina män. De själsliga och intellektuella styrkorna sitter inte i olika könsroller som att en person fysiskt är en hon eller han. Det samma gäller tanken om att gradera folkgrupper efter ytligt utseende. Någonstans inom oss alla finns lite av det äkta gudomliga som livets skapare en gång förmedlat till människan.  Man kan ju läsa orden, låt oss göra människor till vår avbild. Det säger väl rätt så mycket om allas vår härkomst. Skriften säger vidare att man ska älska sin nästa som sig själv. Mycket tänkvärda ord från skriften som alltid. Någon lär ha sagt att om Gud och Jesu ord fick råda här i världen skulle nog mycket se rätt annorlunda ut. 

Det talas om falska herdar i skriften, vilket många förkunnare tycks ha glömt. Man får inte lägga till, eller dra ifrån något i bibeltexten vilket det faktiskt står skrivet uttryckligen. Mycket har i den senaste utgåvan av Bibeln genomgått en ordmässig förnyelse som kommit att delvis ändra betydelsen i vissa texter. Det är därför denna sida hänvisar till bibelöversättningen från 1917. Det har sagts att falska herdar ska straffas extra hårt för sina gärningar som kanske fått människor att helt lämna Jesus och vägen som leder till Gud fader den allsmäktige. Tänk på alla otaliga kyrkliga ledare som i land efter land genom åren förvanskat skriften och av olika skäl fått människor att lämna Herrens väg. Senast i raden är kanske landets ännu största kyrka som årligen tappar medlemmar i en stadig ström som historiskt helt saknar motstycke. En av förklaringarna till detta sägs vara en alltför modern bibelsyn och ett förkunnande som inte så många inom kyrkan kanske står bakom. Den senaste kyrkohandboken propagerar exempelvis för att vara mer "inkluderande" genom att göra skaparen och dennes son till några helt könlösa rätt obskyra figurer benämnda "Hen", vilket kanske är politiskt korrekt men inte gör skriften mindre förvirrande för alla de som redan är tveksamma till hur Guds ord förmedlas här i landet. 

Man kan exempelvis ta frågan om de kvinnliga prästerna, där orden i Första Korinthierbrevet 14: 34-35 numera  sedan länge helt tycks sakna betydelse för många som säger sig vara kristna. För att inte tala om det här med de så kallade samkönade äktenskapen. Det är bara att läsa i Romarbrevet 1: 18-27, där man nog borde förstå hur Herren ser på det hela. När man ser på olika bibelställen är det oftast rätt så lätt att dra paralleller till liknande situationer i vår tid då skriften väl är till för människan som ett livets vägvisare. Om man undrar om Gud ska tituleras könsneutralt får man faktiskt svar på den frågan redan i början av Första Moseboken där det står att läsa att Gud i egenskapen "Han", först skapade mannen och sedan kvinnan. Om man undrar om Jesus ska benämnas på något annat sätt kan man läsa fakta i frågan i tidigare bibelutgåvor att ingen kommer till fadern utom genom sonen, vilket borde besvara den här frågan en gång för alla. När man vill veta mer om skaparen och hur man ska leva för att följa den evige allsmäktiges vilja är en äldre Bibel som den nedan ett mycket bra komplement att ha till hands jämte senaste version. Numera så har kyrkan enligt många blivit en plattform där allehanda politiska åsikter som inte finns i den heliga  skriften sprids under gudstjänsten. Den som verkligen tror att Gud fader anser att en familj normalt kan se ut lite hur som helst och att det finns fler än två fysiska kön och att alla religioner är lika mycket värda har nog en hel del att lära sig om skaparen.

Det här att låtsas att tro på sånt man anser är lögn för en kortsiktig personlig vinning, är inte bara dumt, det är även ett brott mot de Tio Guds Bud, som säger att du inte ska ljuga. Många präster har genom tiderna använt kyrkan på ett sätt som bara lögnen och mörkrets kraft kunnat uppskatta. Man har svårt att tro det men det finns uttalat Kristna församlingar idag som tycker att det är klokt att bygga ihop Guds hus med byggnader från andra sorts religioner som förnekar Jesus som Guds son. När man som medlem märker att kyrkan styrs på ett sätt som strider mot Herrens ord ska man alltid säga ifrån. Ingen troende kan som medlem stödja en församling som predikar ord som inte har sin grund i skriften. Den här sidan är ett försök att göra som nog många fler borde göra så att säga. Helt enkelt att tänka själv och informera om det som sker. För har man en känsla av att det finns något större, bättre och mer äkta än vad till synes förvirrade skriftlärda talar sig varma för. Då borde man kanske ta del av fler förkunnare och verka för förnyad andlighet där skriftens ord och Jesus är det helt centrala. Med dagens teknik och nätet är det lätt att välja bland många predikningar från församlingar över hela landet eller varför inte hela världen. Den som söker Herrens ord finner snart att några förkunnare kanske håller sig lite mer till skriftens ursprungliga ord än vad än vad kanske andra gör. Det har genom åren presenterats rätt många olika tolkningar om vägen till Herren och det har sagts att alla blir saliga på sin egen tro. Men kanske så borde den evige allsmäktige skaparen Gud och Jesus Kristus och den Helige anden bemötas med lite mer respekt.

Tänkvärda ord:  Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får  och den som söker han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.  (Matteus 7:7)

Bibeln på nätet:  BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT  (Svenska: 1917)

Länkar Online:   JESUS-KRISTUS.NU    

(C) COPYRIGHT 2022  WWW.JAHVE.NU